บาคาร่าเว็บตรง เริ่มแล้วการแข่งขันประมูล 5G ทรูมูฟยื่นซองรายแรก

บาคาร่าเว็บตรง เริ่มแล้วการแข่งขันประมูล 5G ทรูมูฟยื่นซองรายแรก

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ก.พ. 2563 บริษัท ทรู มูฟเอช บาคาร่าเว็บตรง ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นรายแรกที่มายื่นเอกสารการประมูล 5 จี ขณะที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาเป็นรายที่ 2 เวลา 11.09 น. ส่วนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าจะเดินทางมายื่นช่วงบ่ายของวันที่ 4 ก.พ.

สำหรับคลื่นที่นำมาประมูล ได้แก่ คลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต 

ใบอนุญาตละ 2×5 MHz ราคาเริ่มต้น 8,792 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 440 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 10 งวด งวดละ 10% โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกัน 2,637.6 ล้านบาท และหากไม่ชำระค่าประมูล จะต้องชำระค่าปรับ 1,319 ล้านบาทต่อใบอนุญาต

คลื่น 1800 MHz จำนวน 7 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2×5 MHz ราคาเริ่มต้น 12,486 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 25 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด งวดที่ 1 จำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2 และ 3 จำนวนงวดละ 25% ของราคาที่ชนะการประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกัน 4,994.4 ล้านบาท และหากไม่ชำระค่าประมูล จะต้องชำระค่าปรับ 1,873 ล้านบาท ต่อใบอนุญาตโดยผู้ชนะการประมูลจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 40% ของประชากร ภายใน 4 ปี และครอบคลุม 50% ของประชากรภายใน 8 ปี

คลื่น 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 MHz ราคาเริ่มต้น 1,862 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 93 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 7 งวด งวดที่ 1 จำนวน 10% ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2-7 (ปีที่ 5-10) งวดละ 15% ของราคาที่ชนะการประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกัน 1,862 ล้านบาท และหากไม่ชำระค่าประมูล จะต้องชำระค่าปรับ 280 ล้านบาท ต่อใบอนุญาต โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 50% ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลุม 50% ของประชากรใน Smart city ภายใน 4 ปี

ส่วนคลื่น 26 GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 MHz ราคาเริ่มต้น 423 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 22 ล้านบาท การชำระเงินงวดเดียวภายใน 1 ปีหลังจากการประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกัน 507.6 ล้านบาท และหากไม่ชำระค่าประมูล จะต้องชำระค่าปรับ 64 ล้านบาทต่อใบอนุญาต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกำไรกว่าพันล้าน แจกปันผลในวันแห่งความรัก

วานนี้ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดทุกท่าน ความว่า

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุกท่าน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 61 ให้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (31 ธันวาคมของทุกปี) และข้อ 63 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น จึงเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  สำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าสังเกตการณ์  คณะกรรมการสำรองที่นั่งไว้ให้ไม่เกิน 100 คน ปกติคณะกรรมการวางแผนได้กำหนดประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากคณะกรรมการขออนุมัติผ่อนปรนไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญเนื่องจากเงินสดขาดบัญชี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิกจึงรอหนังสือสั่งการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประกอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังไม่รับรองจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และการประชุมต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันตามข้อบังคับที่ 67 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการประชุมช้าออกไปจากเดิม แต่ก็กำหนดให้จ่ายปันผล เฉลี่ยคืนทันทีเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติและต้องจ่ายให้แล้วเสร็จในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก

ปีนี้สหกรณ์ของพวกเรามีกำไรสุทธิ 1,126,271,660.15 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (1,013,194,839.11 ) คณะกรรมการจึงมีมติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว (เงินปันผล ร้อยละ 6 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14) ซึ่งเป็นความมุ่งหวังคือ ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังมวลสมาชิกในวันแห่งความรัก

สำหรับประเด็นปัญหากรณีเงินหายไปจากบัญชี 431 ล้านบาทนั้นคณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ดำเนินการทั้งในด้านนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป  ในด้านนิติศาสตร์ คดีความก็ดำเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายและคณะกรรมการได้มีมติจ้างทนายความดำเนินคดีไปจำนวน 2 ล้านบาท ดำเนินการทั้งคดีความอาญาและคดีความแพ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมจะนำแจ้งที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก  ส่วนด้านรัฐศาสตร์ คณะกรรมการก็วางแผนดำเนินการไปตามขบวนการของสหกรณ์ซึ่งมีระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้โดยตระหนักและยึดมั่นไว้ว่าทำอย่างไรจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปันผล เฉลี่ยคืนของสมาชิก ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เพื่อให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ต่อไป

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

(นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด บาคาร่าเว็บตรง